| Metsätalous, Tiedotteet

114 000 säästöpuuta ja 33 500 teköpökkelöä – Näin monimuotoisuutta lisättiin Finsilvan metsissä 2023

Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Finsilva Oyj teki vuonna 2023 metsäluonnon monimuotoisuutta lisääviä toimenpiteitä yhteensä noin 13 300 hehtaarilla. Säästöpuiden, tekopökkelöiden sekä suoja- ja riistatiheikköjen kappalemäärien tasolle ulottuva monimuotoisuusraportointi antaa aiempaa tarkemman kuvan luontopääoman tilanteesta ja kehittymisestä.

Finsilvan metsissä tehtiin vuonna 2023 monimuotoisuutta lisääviä toimenpiteitä niin ensiharvennuksen, harvennuksen kuin päätehakkuunkin vaiheissa. Hakkuiden yhteydessä toimenpiteitä tehtiin noin 7 900 hehtaarin käsittelypinta-alalla ja lisäksi suojatiheikköjä tehtiin nuoren metsän hoidon yhteydessä noin 5 400 hehtaarilla. Jokainen toimenpide tilastoitiin.

– Tilastointitapojen kehittymisen ansiosta saamme nyt yksityiskohtaista tietoa metsä- ja luontopääomamme nykytilanteesta sekä toimenpiteiden laajuudesta. Tämä tieto auttaa meitä toteuttamaan ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmaamme, jonka tavoitteena on lisätä ja turvata metsien monimuotoisuutta, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

114 000 säästöpuuta, 33 500 tekopökkelöä sekä 3 730 suoja- ja riistatiheikköä

Säästöpuita jätettiin Finsilvan metsiin vuonna 2023 hehtaaria kohden keskimäärin 15 kappaletta, joista eläviä säästöpuita oli 13 kpl/ha ja kuolleita säästöpuita 2 kpl/ha. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 14 000 kuollutta säästöpuuta ja noin 100 000 elävää säästöpuuta. Elävistä säästöpuista noin 32 000 oli lehtipuita.

Säästöpuut ovat hakkuiden yhteydessä metsään lahoamaan jätettäviä eri ikäisiä puita. Ne lisäävät lahopuiden jatkuvaa muodostumista eli lahopuujatkumoa. Lahopuusta ovat riippuvaisia muun muassa monet hyönteiset, käävät ja kolopesijälinnut.

Tekopökkelöitä tehtiin keskimäärin 4 kappaletta hehtaarilla eli yhteensä noin 33 500 kappaletta. Tekopökkelö on muutaman metrin korkeudelta katkaistu elävä puu, joka jätetään lahoamaan pystyyn. Tutkimustiedon mukaan monet yleiset lahopuuta hyödyntävät lajit hyötyvät myös tekopökkelöistä.

Suoja- ja riistatiheikköjä jätettiin taimikonhoidossa keskimäärin 0,6 kappaletta hehtaarilla eli yhteensä noin 3 730 kappaletta. Metsiin jätetyt pienialaiset ja hoitamattomat tiheiköt turvaavat metsälajien elinolosuhteita tarjoamalla eläimille suojaa ja ravintoa.

– Korkeat kappalemäärät eivät ole yllätys, sillä metsänhoidon kriteerejämme ohjaavat sertifiointien lisäksi oma Finsilva-mallimme sekä yhteistyökumppanimme Metsä Groupin Metsä Group Plus -metsänhoitomalli. Niiden ansiosta metsiimme jätetään tavanomaista enemmän säästöpuita, palanutta puuta, tekopökkelöitä, harvemmin esiintyviä lehtipuita ja suojatiheikköjä sekä leveämmät suojavyöhykkeet vesistöjen varsille, Hakkarainen sanoo.

Lisätiedot ja haastattelut:

toimitusjohtaja Juha Hakkarainen, Finsilva Oyj
juha.hakkarainen@finsilva.fi
040 087 0867

Lue lisää Finsilvan siirtymisestä Metsä Group Plus -metsänhoitomalliin.

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajista. Finsilva omistaa noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää. Yhdistämme ympäristöarvot ja markkinatalouden laittamalla luontopääoman tuottamaan kestävällä ja kannattavalla tavalla. Liiketoimintamme ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja kiinteistöjalostus. Kehitämme uusia metsä- ja maankäytön muotoja, jotka perustuvat ihmisen ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön vuoden 2022 liikevaihto oli 27,3 milj. euroa, ja sen omistavat Dasoksen metsärahastot ja Metsärahasto II Ky (Ilmarinen). www.finsilva.fi