Käsittelemme metsää vastuullisesti

Vastuullista metsätaloutta ja metsänhoitoa

Vastuullisesti toimimalla rakennamme kestävämpää tulevaisuutta. Huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta, otamme metsissämme ilmasto- ja vesistövaikutukset huomioon, ennallistamme ja suojelemme metsäalueita sekä tarjoamme edellytyksiä tutkimus- ja virkistyskäytölle. Lisäksi toimimme vastuullisesti rahoitus-, palvelu- ja tuotemarkkinoilla.

Monimuotoisuus

Parannamme ja kehitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa suomalaisten metsien ekologista monimuotoisuutta. Toimimme siis talouskäytössäkin olevissa metsissämme luonto huomioiden. Noudatamme toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa lainsäädännön ja sertifioinnin vaatimuksia sekä oman ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmamme linjauksia.

Panostamme talousmetsien luonnonhoidossa erityisesti monimuotoisuuden kannalta keskeisten elinympäristöjen vaalimiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa arvokkaiden luontokohteiden suojelemista, säästöpuuryhmien ja riistatiheikköiden jättämistä hakkuissa, lajiston määrää lisäävien tekopökkelöiden tekemistä sekä kuolleiden ja lahojen puiden säästämistä. Vesiensuojelusta huolehdimme riittävillä suojavyöhykkeillä, vesiensuojelusuunnitelmilla sekä muilla asiaan kuuluvilla toimenpiteillä.

Metsäsertifikaatit

Finsilvan metsille on myönnetty FSC® ja PEFC-sertifikaatit.

Metsäsertifikaatit asettavat toiminnallemme selkeän vaatimustason ja ohjaavat tekemistämme myös vastuullisuuden näkökulmasta. Sertifikaatit ovat lisäksi merkki siitä, että toimintaamme seurataan ja auditoidaan säännöllisesti. Liiketoiminnan näkökulmasta sertifikaatit tuovat suoraa taloudellista hyötyä, kun sertifioidun puun kysyntä markkinoilla kasvaa.

FSC®
Lisenssikoodi FSC-C139460

PEFC
Käyttöoikeusnumero PEFC/02-21-18/4

Lue lisää Finsilvan metsien FSC-sertifoinnista.

Ilmasto ja ilmastonmuutos

Ilmastoon liittyvän työmme lähtökohta on, että laadukkaasti kasvatetut ja hoidetut metsät toimivat hyvinä hiilinieluina. Siksi huolehdimme, että metsät uusiutuvat nopeasti ja saamme taimikot uudistushakkuiden jälkeen hyvään kasvuun. Jätämme metsiin hiilivarastona toimivaa lahopuustoa. Turvemailla vähennämme kasvihuonekaasujen vapautumista muun muassa jatkuvapeitteisellä metsänhoidolla, ja harkitsemme tarkkaan kunnostusojituksen tarpeen.

Otamme metsänhoidossamme ilmastonmuutokset väistämättömät vaikutukset huomioon. Kun valitsemme kasvupaikalle sopivat puulajit ja metsiin riittävän monipuolisesti erilaisia puulajeja, kestävät metsämme paremmin myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia vaikutuksia. Käytämme aktiivisesti myös sekaviljelyä.

Metsien ennallistaminen ja suojelu

Finsilva suhtautuu positiivisesti metsien ennallistamishankkeisiin. Yleensä ennallistamista toteutetaan yhteistyössä useamman toimijan kanssa siten, että hankkeelle on erikseen haettu rahoitus. Finsilva on ollut mukana ennallistamassa alueita esimerkiksi Helmi-ohjelman kautta saadulla rahoituksella. Lisäksi teemme metsien ennallistamista vuosittaisilla metsäalueidemme kulotuksilla ja säästöpuuryhmien poltoilla. Näin tuotamme muun muassa uhanalaisten lajien tarvitsemia paloympäristöjä, joista on tällä hetkellä Suomessa pulaa.

FSC-sertifiointi edellyttää, että vähintään viisi prosenttia metsäalueistamme on metsätalouskäytön ulkopuolella, kärjessä monimuotoisuudelle tärkeimmät luontokohteet. Finsilvan metsistä toiset viisi prosenttia on erityiskäsittelykohteita, joissa metsää käsitellään esimerkiksi jatkuvapeitteisillä menetelmillä. Parannamme metsien monimuotoisuutta myös luonnonhoidollisilla hakkuilla, joiden tarkoituksena on parantaa luontoarvoja tietyissä metsätyypeissä, kuten lehdoissa. Finsilvan alueilla on 33 yksityistä METSO-luonnonsuojelukohdetta ja 31 muuta luonnonsuojelulain mukaista suojelualuetta.

Tutkimus- ja kehitysyhteistyö

Edistämme aktiivisesti metsiä koskevaa monipuolista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa muun muassa tarjoamalla metsiämme koealoiksi pitkäkestoisiinkin tutkimuksiin. Tutkimus- ja kehitystyön avulla lisäämme kestävään metsätalouteen liittyvää tietoa ja osaamista sekä parannamme omia edellytyksiämme menestyä.

Teemme tutkimus- ja kehitystoimintaa tiiviissä yhteistyössä kumppanimme Metsä Groupin sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten, teknisten ratkaisujen toimittajien ja kasvuyritysten kanssa.

Olemme mukana mm. seuraavissa tutkimus- ja kehityshankkeissa:

B4est, 2020–2022
Vastuutaho: Luonnonvarakeskus

Sekametsien kasvatusmallit (SEKAVA), 2021–2023
Vastuutaho: Luonnonvarakeskus

Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia (UNITE), 2020–2023
Vastuutaho: Itä-Suomen yliopisto

Tekopöly: Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle, 2021–2022
Vastuutaho: Helsingin yliopisto

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu, 2022–2024
Vastuutaho: Helsingin yliopisto

Virkistys- ja harrastusmahdollisuudet

Edistämme metsien virkistyskäyttöä monipuolisella metsänhoidolla, hoitamalla metsätieverkostoa ja tarjoamalla mahdollisuuksia retkeilyyn, maastourheiluun, marjastukseen, metsästykseen sekä muuhun metsien, rantojen ja vesistöjen monipuoliseen käyttöön. Suhtaudumme avoimesti kaikkiin metsiemme käyttöä koskeviin hankkeisiin paikallisten yrittäjien, yhteisöjen ja ihmisten kanssa.

Pidämme metsätiestömme mahdollisimman hyväkuntoisena, jotta se palvelee sekä metsätalouden että virkistyskäytön tarpeita. Emme lähtökohtaisesti puomita teitämme, poikkeuksena pakottavat tarpeet, kuten kelirikot. Aktiivikäytössä olevat polut pidämme kunnossa metsien käsittelyn yhteydessä. Teemme myös sopimuksia alueellisista ja valtakunnallisista retkeily-, hiihto- ja moottorikelkkareiteistä.

Hyvä metsänhoito takaa metsien monipuolisen virkistyskäytön metsiköiden iän sekä hoito- ja käsittelyvaiheen mukaan. Aktiivisessa virkistyskäytössä olevilla alueilla kiinnitämme huomiota mm. hakkuualueiden rajaukseen ja uudistusalojen kokoon.

Metsäalueemme on metsästyksen osalta vuokrattu pääosin paikallisille metsästysseuroille. Lue lisää metsästysoikeuksista.

Haluatko tietää lisää?

Vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä toimitusjohtajaamme Juha Hakkaraiseen (juha.hakkarainen[a]finsilva.fi) tai kestävän kehityksen päällikköön Silja Pitkänen-Arteen (silja.pitkanen-arte[a]metsagroup.com).

Tilaa uutiskirjeemme!

Kiinnostaako sinua kuulla, mitä metsässä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa? Mitä tapahtuu perinteisessä metsätaloudessa, millaisia uusia innovaatioita on kehitteillä ja miten Finsilva kehittää toimintaansa? Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt kartalla metsätalouden uusimmista puheenaiheista!

Nimesi