| Artikkelit, Metsätalous, Vastuullisuus

Finsilvan metsät jatkavat FSC®-sertifioinnissa

Vastuullinen ja kestävä metsänhoito ovat Finsilvan strategian keskiössä. Sen vahvistaa uudelle viisivuotiskaudelle myönnetty vastuullisen metsänhoidon FSC®-sertifikaatti, jonka avulla myös metsäomaisuuden taloudellinen arvo kasvaa. Finsilvan metsillä on myös metsänhoidon kestävyyttä osoittava PEFC-sertifikaatti.

Ympäristöarvot ja markkinatalous käsi kädessä

Finsilva omistaa noin 130 000 hehtaaria metsää Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomessa, ja kaikella tällä metsällä on ollut vuoden 2018 alusta lähtien kansainvälinen FSC®-sertifikaatti. Sertifikaatin ensimmäinen kausi tulee tänä vuonna päätökseensä, ja perusteellisen auditoinnin myötä Finsilvalle on nyt myönnetty sertifikaatti myös seuraaville viidelle vuodelle.

– Ulkopuolisen tahon suorittama sertifiointi osoittaa, että toimimme metsissämme vastuullisesti, kestävästi ja tiukat ekologiset kriteerit täyttäen. Lisäksi sertifikaatti tuo suoraa taloudellista hyötyä, kun sertifioidun puun kysyntä markkinoilla kasvaa, kertoo Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen.

FSC®-sertifikaatti tukee Finsilvan strategiaa, jossa painotetaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

– Finsilva on metsä- ja luontopääomayhtiö eli haluamme vaalia luontopääomaa, mutta niin että saamme siitä myös tuottoa kestävällä ja kannattavalla tavalla, Hakkarainen toteaa.

Metsäsertifikaatti hyödyttää Finsilvan puutavaran kanssa tekemisissä olevia läpi koko arvoketjun. FSC-sertifioidun tuotteen tuotantoketju on jäljitettävissä.

Loppukäyttäjän näkökulmasta vaikkapa vessapaperipaketin tai huonekalun kyljessä komeileva sertifikaatti tuo mielenrauhaa – se varmistaa, että tuotteessa käytetty puuraaka-aine on vastuullisesti tuotettua ja mahdollistaa vastuulliset kulutusvalinnat. Ostaessaan sertifioidun lopputuotteen kuluttaja ostaa samalla metsien tuottamaa luonnon monimuotoisuutta ja tukee myös investointeja biodiversiteettiin.

Finsilvan toiminta täyttää tiukat kriteerit

Jotta FSC-sertifikaatin vaatimukset täyttyvät, tulee metsänhoidossa ottaa laaja-alaisesti huomioon sekä ekologiset, sosiaaliset että taloudelliset näkökulmat. Sen tietää hyvin Finsilvan metsien hoitoon ja ylläpitoon liittyvät palvelut tuottavan Metsä Groupin kestävän kehityksen päällikkö Silja Pitkänen-Arte.

– Yksi pääkriteeri FSC-sertifikaatissa on se, että metsistä vähintään viisi prosenttia pitää olla suojelussa. Tämän lisäksi valitaan alueet, joiden hakkuilla pyritään monimuotoisuuden lisäämiseen tai metsien rakenteen monipuolistamiseen yhteensä vähintään kymmeneen prosenttiin asti. Maastossa huolehdimme, että hakkuualueilla on riittävän paljon ja riittävän järeitä säästöpuita ja että suojavyöhykkeet vesistöjen ja luontokohteiden ympärillä ovat riittäviä. Huomiota kiinnitetään myös esimerkiksi retkeilyreitteihin sekä työturvallisuuteen. Lisäksi seuraamme muun muassa metsänhoidon laatua, Pitkänen-Arte listaa.

– FSC-sertifikaatin kriteerien mukaisessa toiminnassa on iso rooli metsässä tapahtuvan työn toteuttajilla. Siksi on tärkeää yhteistyössä Metsä Groupin kanssa varmistaa, että metsäalan ammattilaisillamme on riittävä osaaminen ja täsmällinen tieto Finsilvan metsistä. Nyt saatu sertifikaatti osoittaa, että yhteistyömme toimii ja asioita tehdään oikein, lisää Hakkarainen.

Pelkkä sertifikaatti ei riitä

Hakkarainen uskoo, että metsäsertifioinnin merkitys tulee yhä kasvamaan. Esimerkiksi Ukrainan sota on kasvattanut FSC-sertifioidun puun kysyntää Venäjän tuonnin loputtua. Sertifikaatit eivät ole kuitenkaan ainut keino osoittaa vastuullista ja kestävää metsänhoitoa.

– Sertifiointijärjestelmien rinnalle on jo tulossa uusia työkaluja. Tulevaisuudessa metsänomistajan on pystyttävä osoittamaan nykyistä tarkemmin ja konkreettisemmin erilaisten toimenpiteiden suorat vaikutukset. Finsilvalla tämä voisi tarkoittaa sitä, että pystymme kertomaan miten paljon enemmän metsämme sitovat hiiltä tehtyjen toimenpiteiden ansiosta, Hakkarainen kertoo.

Finsilvalla on valmistauduttu tulevaan laatimalla oma ilmasto- ja monimuotoisuusohjelma, jossa määritettyjä tavoitteita ja linjauksia aletaan yhdessä Metsä Groupin kanssa viedä käytäntöön. Hakkarainen kuitenkin painottaa, että muutosta täytyy saada aikaan myös markkinalähtöisesti.

– Jos halutaan aidosti vahvistaa vastuullista ja luontoarvot huomioivaa metsätaloutta, markkinoilla pitää olla valmiutta maksaa vastuullisella tavalla tuotetusta puutuotteista. Kysymys on siitä, miten onnistumme yhteensovittamaan luonnon, ihmisen ja talouden intressit kestävällä tavalla. Tämän edistäminen on koko metsäalan yhteinen asia, Hakkarainen sanoo.

Finsilvan FSC®-lisenssikoodi on FSC-C139460. Finsilvan PEFC-käyttöoikeusnumero on PEFC/02-21-18/4.

FSC-sertifioitua metsää on Suomessa n. 10 %

FSC-sertifikaatti on ympäristönäkökulmaa painottava metsäsertifikaatti. Lyhenne FSC tulee sanoista Forest Stewardship Council eli vapaasti käännettynä Hyvän metsänhoidon neuvosto. Se on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka toimii ympäristön huomioonottavan, sosiaalisesti vastuullisen ja taloudellisesti kannattavan metsänhoidon puolesta. Suomen metsistä noin 10 prosentilla on FSC-sertifikaatti.

FSC-sertifikaatin saadakseen metsänomistajan on täytettävä kriteeristö tavoitteista ja toimenpiteistä. FSC-sertifikaatin kriteereitä ovat olleet luomassa useat eri ympäristöjärjestöt, metsäyhtiöt ja metsienkäytön sosiaalista puolta ajavat järjestöt. FSC-sertifikaatti myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan ja sen noudattamista seurataan vuosittaisilla tarkastuksilla.

Lue lisää FSC-sertifioinnista FSC:n verkkosivuilta.