Metsätalous - Finsilva

Metsätalous

Finsilvan metsätalous on aktiivista ja ottaa huomioon metsien eri käyttömuodot

Metsätaloutemme on kannattavaa

Tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti hyvälaatuista ainespuuta, jolla on monipuoliset jalostusmahdollisuudet ja hyvä kysyntä myös tulevaisuudessa. Metsätalouden hyvä tuotto saavutetaan nopealla uudistamisella, käyttämällä kasvupaikan tuoton kannalta oikeita puulajeja sekä oikea-aikaisilla ja tehokkailla hoitotoimenpiteillä ja hakkuilla. Hakkuutulojen ja metsänhoidon menojen ajankohdalla on suuri merkitys metsänomistuksen kannattavuuteen. Kustannuksia ja tuottoja tarkastellaan aina metsikön koko kasvatusketjun ja kiertoajan näkökulmasta. Tavoitteena on metsikön arvokasvun pitäminen mahdollisimman korkealla tasolla. Finsilvan metsissä käytetään pääsääntöisesti tasaikäisrakenteista metsänkasvatusta.

Pidämme huolta luontoasioista

Metsien luonnonhoito on mahdollista toimivasti yhdistää kannattavaan puuntuotantoon. Lainsäädännön ja sertifioinnin vaatimukset otetaan huomioon sekä toimenpiteiden suunnittelussa että toteutuksessa. Luonnonhoidossa panostetaan erityisesti monimuotoisuuden kannalta keskeisten elinympäristöjen vaalimiseen. Vesiensuojelusta huolehditaan riittävillä suojavyöhykkeillä ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävillä vesiensuojelusuunnitelmilla ja toimenpiteillä.

Metsämme tarjoavat hyvät virkistysmahdollisuudet

Hyvä metsänhoito takaa parhaiten myös monipuoliset metsien virkistysmahdollisuudet. Virkistyskäytön eri vaihtoehdot vaihtelevat metsiköiden iän sekä hoito- ja käsittelyvaiheen mukaan. Aktiivisessa virkistyskäytössä olevilla alueilla mm. hakkuualueiden rajaukseen ja uudistusalojen kokoon kiinnitetään erityistä huomiota. Myös puulajivalinta voi olla monipuolisempaa ja lehtipuuvaltaisuus suurempi. Aktiivisessa käytössä olevat polut pidetään metsien käsittelyn yhteydessä kunnossa. Finsilva tekee myös sopimuksia alueellisista tai valtakunnallisista retkeily-, hiihto- ja moottorikelkkareiteistä. Finsilvan metsätiestö pyritään pitämään hyväkuntoisena, jotta se palvelisi sekä metsätalouden että virkistyskäytön tarpeita. Finsilvan metsäalueet on metsästyksen osalta vuokrattu pääosin paikallisille metsästysseuroille.