Kannattavaa metsätaloutta luontoarvoja kunnioittaen

Metsätalous

Finsilvan metsätalous on aktiivista ja huomioi metsien eri käyttömuodot. Tuotamme kustannustehokkaasti hyvälaatuista ainespuuta, jolla on monipuoliset jalostusmahdollisuudet ja hyvä kysyntä myös tulevaisuudessa.

Metsätaloutemme on kannattavaa

Metsätalouden hyvä tuotto saavutetaan nopealla uudistamisella, käyttämällä kasvupaikan kannalta oikeita puulajeja sekä oikea-aikaisilla ja tehokkailla hoitotoimenpiteillä ja hakkuilla. Finsilvan metsissä käytetään pääsääntöisesti tasaikäisrakenteista metsänkasvatusta

Myös hakkuista saatavien tulojen ja metsänhoidon menojen ajankohdalla on suuri merkitys metsänomistuksen kannattavuuteen. Kustannuksia ja tuottoja tarkastellaan aina metsikön koko kasvatusketjun ja kiertoajan näkökulmasta. Tavoitteena on arvokasvun säilyttäminen mahdollisimman korkealla tasolla.

Huolehdimme luontoasioista

Metsien luonnonhoito ja kannattava puuntuotanto on mahdollista yhdistää toimivasti. Lainsäädännön ja sertifioinnin vaatimukset huomioidaan sekä toimenpiteiden suunnittelussa että toteutuksessa.

Luonnonhoidossa panostetaan erityisesti monimuotoisuuden kannalta keskeisten elinympäristöjen vaalimiseen. Vesiensuojelusta huolehditaan riittävillä suojavyöhykkeillä ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävillä vesiensuojelusuunnitelmilla ja toimenpiteillä.

Metsämme tarjoavat hyvät virkistysmahdollisuudet

Hyvä metsänhoito takaa metsien monipuolisen virkistyskäytön metsiköiden iän sekä hoito- ja käsittelyvaiheen mukaan. Aktiivisessa virkistyskäytössä olevilla alueilla mm. hakkuualueiden rajaukseen ja uudistusalojen kokoon kiinnitetään erityistä huomiota. Myös puulajivalinta voi olla monipuolisempaa ja lehtipuuvaltaisuus suurempi.

Finsilvan metsätiestö pyritään pitämään mahdollisimman hyväkuntoisena, jotta se palvelee sekä metsätalouden että virkistyskäytön tarpeita. Metsäalueet on metsästyksen osalta vuokrattu pääosin paikallisille metsästysseuroille. Aktiivikäytössä olevat polut pidetään kunnossa metsien käsittelyn yhteydessä. Finsilva tekee myös sopimuksia alueellisista ja valtakunnallisista retkeily-, hiihto- ja moottorikelkkareiteistä.

Metsätalouteen liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info(a)finsilva.fi, josta asia ohjataan valmisteluun.