| Vastuullisuus

Keuruulla ennallistetaan kolme ojitettua kitu- ja joutomaakohdetta

Finsilva ennallistaa 1960-luvulla ojitettuja suoalueita kohti luonnontilaa. Keuruulla sijaitsevia kitu-ja joutomaita ennallistetaan muun muassa palauttamalla vettä soille. Suoluonnon palauttaminen on osa KEURUS 2 eli Keurusselän valuma-alueen kunnostuksen jatkohanketta.

Suoluonnon ennallistaminen suojelee vesiä

Suoalueita ennallistamalla voidaan luoda elinympäristöä soiden eliölajistolle ja lisätä uhanalaisten suotyyppien pinta-alaa. Finsilvan mailta on kartoitettu kolme ennallistamiseen sopivaa kitu- ja joutomaakohdetta. Finsilva vastaa toteutuksesta ja KEURUS 2 -hanke maastosuunnittelusta.

Yhteisessä maastokatselmuksessa 6.6.2024 todettiin, että Keuruulla sijaitsevat Uuransuo, Isoniitty ja Huonosuo ovat vaikuttavia alueita ja soveltuvat hyvin hankkeeseen. Vanhoja ojitusalueita ennallistamalla Finsilva parantaa Keurusselän valuma-alueen vesien laatua ja palauttaa suoluontoa.

Puuston hakkaaminen ja ojien tukkiminen ovat tärkeimmät ennallistamistoimenpiteet soiden luontopääoman suojelemiseksi. Uuransuolla ja Isoniityllä on tarkoitus tehdä mekaaninen raivaus ja poistaa aineskokoinen puusto. Kitu- ja joutomaata ennallistamalla pyritään palauttamaan ojitettu alue rakenteeltaan ja toiminnaltaan luonnontilaisen suon kaltaiseksi.

Finsilva vastaa töiden toteutuksesta

KEURUS 2 -hanke tekee syksyn 2024 aikana tarkemmat maastosuunnitelmat. Finsilva palauttaa näiden suunnitelmien mukaisesti vettä alueelle muun muassa tukkimalla ojia turpeella. Puiden poistot ja suunnitelman mukaiset kaivinkonetyöt toteutetaan talvella 2025.

KEURUS 2 -hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) ja Keski-Suomen alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen (KSVY) yhteinen työhanke, joka loppuu kesäkuussa 2025. Hanketta on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

Artikkelun pääkuvassa on vasemmalta Petri Manninen (Finsilvan maankäyttöasiantuntija), Tuomo Laitinen (KSVY:n toiminnanjohtaja), Antti Vertanen (Metsä Groupin harjoittelija) ja Jouni Metso (Finsilvan metsäomaisuuden hoitaja). Puut eivät suon kuivatuksesta huolimatta ole kasvaneet Keuruun vuonna 1965 ojitetulla Huonosuolla.